ހުނަރުވެރި ދިވެހިން

ސީއެންސީ މެޝިން (ކޮމްޕިއުޓާރ ނިއުމެރިކަލް ކޮންޓްރޯލް މެޝިން)


މަތީގައިވާ މެޝިނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ، ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނޭރިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ލެކްޗަރާ އަހުމަދު ސާމް (ހިތަދޫ ކެމްޕަސް)، އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއްގެ ބައެއްކަމުގައިވާ “މައިކްރޯ ކޮންޓްރޯލާ” ކިޔަވައިދޭން ތައްޔާރުކުރި މެޝިނެކެވެ. މި ވީޑިޔޯގައި ދައްކައިދެނީ އެމެޝިނުން އެފް. އީ.ޓީ. އަޅާމަންޒަރެވެ.